Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondetafelgesprek raad Druten

donderdag 2 maart 2023

19:30 - 22:22
Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter
Enkür, Mustafa
Toelichting

De voorlopige agenda is vastgesteld door het presidium.

Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van het rondetafelgesprek.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@druten.nl met de vermelding van je naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover je wilt inspreken.
Aanmelding bij voorkeur minimaal 24 uur voor de vergadering, maar uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 16.00 uur.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  In verband met de aanwezigheid van insprekers wordt de volgorde van de agendapunten gewijzigd. Agendapunt 4.2 en 4.4 worden als eerste behandeld. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst van het rondetafelgesprek van 12 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Tijdens het Rondetafelgesprek worden voorstellen besproken, waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering een besluit gaat nemen.

 5. 4.1

  De raad heeft na een voorstel van Sociaal Maas en Waal besloten om dorpsgezichten en gebieden met cultuurhistorische waarden in de gemeente te gaan beschermen. Deze dorpsgezichten en gebieden zullen worden bepaald en worden daarna vastgelegd in een bestemmingsplan. Er is hiervoor een plan van aanpak gemaakt.  De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het plan van aanpak.

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Akkoord te gaan met het Plan van aanpak uitwerking van het initiatiefvoorstel fractie Sociaal Maas en Waal -beschermd door cultuurhistorische waarden-;
  2. Een bedrag van € 20.000 (ex. Btw) beschikbaar te stellen om het project -beschermd door cultuurhistorische waarden- te kunnen uitvoeren;
  3. Genoemd bedrag ten laste brengen van de éénmalige middelen 2023 en de begroting 2023 wijzigen conform dit besluit.

  Besluit

  Dit agendapunt wordt een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

 6. 4.2

  Er is een verzoek ingediend bij de gemeente om aan de Oude Koningstraat 7-9 in Puiflijk twee levensloopgeschikte seniorenwoningen te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders kijkt eerst naar het verzoek en staat positief tegenover het plan. Om het plan uit te voeren, moet het bestemmingsplan aangepast worden. De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de twee zienswijzen zoals deze zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Oude Koningstraat naast 9, Puiflijk’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0225.BPpuioudekostr-2202 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT (dd. gegevens d.d. 17-01-2022).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  Dit agendapunt wordt een hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

 7. 4.3

  Het nieuwe college wil in deze collegeperiode graag aan de slag gaan met een Strategisch Kompas voor de gemeente. In het Strategisch Kompas wordt uitgewerkt hoe we de gemeente Druten in de toekomst voor ons zien. Dat helpt om strategisch te denken over de gemeente als geheel, haar kernen en wijken en over de regio. Ook helpt het de gemeentelijke organisatie, de politiek, inwoners en ondernemers om met voorstellen te komen die toekomstbestendig en breed gedragen zijn. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van het Strategisch Kompas. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een Strategisch Kompas met de daarbij horende rol voor de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met de voorgestelde kader voor communicatie en participatie.
  3. In te stemmen met hoe de verschillende trajecten voor de gemeente Druten zich tot elkaar verhouden.

  Besluit

  Dit agendapunt wordt een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

  Toezeggingen Druten

  Titel
  Bronvermelding
 8. 4.4

  In het coalitieakkoord “Ontwikkelen in huidig perspectief” staan de belangrijkste hoofdlijnen van beleid voor de bestuursperiode 2022-2026.  Dit is vertaald naar het collegeprogramma “Samen duurzaam vooruit”, dat in de raadsvergadering van november is gepresenteerd. De financiële uitwerking van het collegeprogramma en de planning legt het college nu aan de raad voor. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze uitwerking van het collegeprogramma.

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. In te stemmen met de voorliggende verdere uitwerking van het collegeprogramma Druten;
  2. De financiële consequenties op te nemen in de perspectiefnota 2023 en te verwerken in de jaarschijven van de begroting 2023 t/m 2026;
  3. De financiële gevolgen jaarlijks integraal af te wegen in de perspectiefnota’s.

  Besluit

  Dit agendapunt wordt een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

  Toezeggingen Druten

  Titel
  Informeren bewoners omgeving Raadhuisstraat
 9. 4.5

  De geluidinstallatie in de raadzaal is kwetsbaar en vertoont steeds vaker haperingen. Het is tijd voor het opknappen van de installatie.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Een voorbereidingskrediet van € 15.000 te voteren voor een gedegen advies verbetering audiovisuele voorzieningen raadzaal
  2. Dit krediet te dekken vanuit de eenmalige middelen 2023 en te verwerken in de perspectiefnota 2023

  Besluit

  Dit onderwerp wordt van de raadsagenda afgehaald ter verdere bespreking in het presidium.

 10. 5

  Over onderstaande voorstellen worden besluiten genomen in de raadsvergadering.
  Het advies van het Presidium is om deze als hamerstuk te agenderen.

 11. 5.1

  De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Met het vaststellen van de begroting 2022, perspectiefnota 2022 en de najaarsnota 2022 heeft de raad de kaders gesteld. Een gedeelte van de in 2022 beschikbaar gestelde eenmalige budgetten lopen door in het nieuwe begrotingsjaar 2023.  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de overheveling van deze budgetten naar 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. In te stemmen met de overheveling van incidentele restantbudgetten van 2022 naar 2023 conform bijlage 1.

  Besluit

  Dit agendapunt wordt een hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

 12. 6

  Fracties kunnen bij het Presidium aangeven dat zij bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld informatienota's, willen bespreken. Het Presidium bepaalt hoe en wanneer dit onderwerp wordt behandeld.

 13. 7
  OPINIENOTA' S
 14. 7.1

  Door het Presidium is aan het college gevraagd een opiniërende nota voor te bereiden voor bespreking in het RTG. De opmerkingen worden daarna verwerkt in een beslisnota die daarna (opnieuw) wordt voorgelegd aan de raad. Met deze informatienota voldoet het college aan dit verzoek.

  Met deze informatienota informeert het college de gemeenteraad over de uitgangspunten voor de ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen en inwoners met geldzorgen of schulden. De input van de gemeenteraad naar aanleiding van deze informatienota verwerken we in het geactualiseerde armoede- en schuldhulpverleningsbeleid, dat wij in april 2023 ter vaststelling aan uw Raad aanbieden.

  Besluit

  De informatienota behoeft geen nadere bespreking in de raadsvergadering.

  Toezeggingen Druten

  Titel
  Financiële consequenties optrekken grenzen lokale regelingen naar 130% van bijstandsminimum
 15. 7.2

  In de regio Arnhem-Nijmegen wordt er gewerkt aan een nieuwe huisvestingsverordening. Hierin staan de regels waarmee we de sociale huurwoningen in onze gemeenten
  verdelen. Al jaren werken we in de regio samen op dit thema, met een uniforme huisvestingsverordening voor alle 18 gemeenten.
  De huidige huisvestingsverordening loopt 31 december 2023 af. Daarom stellen  in het najaar van 2023 alle individuele gemeentes de nieuwe huisvestingsverordening vast.

  Het college geeft in de informatienota aan nog geen definitief standpunt te hebben ingenomen. Zij staan open te staan voor reacties vanuit de gemeenteraad, zodat zij deze mee kunnen nemen in het regionaal overleg. Vanuit Kernachtig Druten is verzocht om de informatienota te agenderen.

  Besluit

  De informatienota behoeft geen nadere bespreking in de raadsvergadering.

 16. 8
  Mededelingen
 17. 9

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur.