Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondetafelgesprek raad Druten

donderdag 6 april 2023

19:30
Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter
G.S.B. Worm
Toelichting

Dit is een concept agenda. De voorlopige agenda wordt nog  vastgesteld door het presidium.

Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van het rondetafelgesprek.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@druten.nl met de vermelding van je naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover je wilt inspreken.
Aanmelding bij voorkeur minimaal 24 uur voor de vergadering, maar uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 16.00 uur.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vaststellen besluitenlijst RTG d.d. 27 maart 2023
 4. 4

  Tijdens het Rondetafelgesprek worden voorstellen besproken, waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering een besluit gaat nemen.

 5. 4.1

  Binnen het gebied Tweestromenland werken de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen,
  West Maas en Waal en Wijchen samen aan de veiligheid. Dit doen ze al acht jaar met een Integraal Veiligheidsplan waarin de prioriteiten staan van de veiligheidsaanpak. Iedere vier jaar moet er een nieuw veiligheidsplan opgesteld worden. De raad wordt gevraagd het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Tweestromenland.

 6. 4.2

  Met verschillende vraagstukken die spelen in Puiflijk, is een integrale visie op Puiflijk gewenst: wat zijn de wensen voor de toekomst van Puiflijk? Er is een voorstel gemaakt  waarin staat wat er allemaal onderzocht moet worden op het gebied van wonen, leefklimaat, zorg en welzijn, werken, leren, duurzaamheid en mobiliteit om achter die toekomstwensen voor Puiflijk te komen. Dit voorstel heet het plan van aanpak Integrale aanpak Puiflijk. De raad wordt gevraagd met het plan van aanpak in te stemmen.

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Akkoord te gaan met het Plan van aanpak - Integrale Aanpak Puiflijk (bijlage 1) waarbij we het wonen in Puiflijk toekomstbestendig maken, met een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving voor de huidige- en nieuwe inwoners
 7. 4.3

  Na de coronacrisis begonnen de energieprijzen te stijgen en steeg ook de inflatie. Dit heeft geleid tot een gemiddeld koopkrachtverlies van 10%. Daarom wordt het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid in Druten geactualiseerd. Er is een beleidsplan 'Geldzorgen, Armoede en Schulden' gemaakt, waarbij inzichten en input van allerlei organisaties en de gemeenteraad is verwerkt. De raad wordt gevraagd het beleidsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidsplan “Geldzorgen, armoede en schulden” (bijlage 1) vast te stellen, met daarin als belangrijkste voorstellen;
  a. Voort te bouwen op het bestaande beleid rondom inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, zoals het Kindpakket, de Collectieve Aanvullende Zorgverzerzekering en hulp bieden aan inwoners met schulden om stress weg te nemen
  b. Ook in 2023 individueel maatwerk te bieden als er sprake is van energiearmoede en daarmee het individueel maatwerk dat we bieden sinds de invoering van de energietoeslag voortzetten
  c. Het instellen van een regeling huishoudelijke apparaten (‘witgoedregeling’) om inwoners met een langdurig laag inkomen financieel te ondersteunen
  d. De mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van volwassenen te verruimen door met een tweejarige pilot aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur
  e. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen om het bereik naar inwoners te vergroten door een platform armoede te realiseren, waarmee we de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente te verstevigen
  f. De doelgroep voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen door vanaf 2023 de vermogensgrens op te hogen naar het landelijk toegestane maximale bedrag.
  g. Voor de aanpak van geldzorgen en schulden in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering
  2. In algemene zin het huidige beleid ten aanzien van de inkomensgrenzen voor inkomensondersteunende regelingen te blijven hanteren.
  3. De structurele meerjarige consequenties van het nieuwe beleid in deze nota (1a tot en met 1g) af te wegen in de Perspectiefnota 2023: voor 2024 ad €122.733,-, voor 2025 ad €106.733,- en voor 2026 ad €101.733.-
  4. Het college verzoekt het bestuur van de WDW om per 1 juli 2023 een bedrag beschikbaar te stellen voor de functie van consulent bijzondere bijstand om de extra kosten ad €13.000 ,- in te brengen in de Perspectiefnota 2023.
  5. Het college verzoekt het bestuur van de WDW om per 1 juli 2023 een bedrag beschikbaar te stellen voor de functie van beleidsmedewerker armoedebeleid om de extra kosten ad €35.000,- (0,4 fte, schaal 10) in te brengen in de Perspectiefnota 2023.
  6. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Druten 2023 (bijlage 2) vast te stellen.
  7. In het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van een verdere beleidsharmonisatie op dit terrein tussen Wijchen en Druten.

 8. 5

  Over onderstaande voorstellen worden besluiten genomen in de raadsvergadering.
  Het advies van het Presidium is om deze als hamerstuk te agenderen.

 9. 5.1

  Via gemeenschappelijke regelingen werken gemeenten samen op verschillende thema's, zoals gezondheid, veiligheid, vervoer of milieu. Als de gemeenteraad deelneemt aan zo'n gemeenschappelijke regeling, mag de raad leden voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling aanwijzen. Er is een voorstel gemaakt waarin staat welk lid van het college plaatsneemt in welk algemeen bestuur. De raad wordt gevraagd volgens het voorstel de leden van de algemene besturen aan te wijzen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  de college- en raadsleden, conform de in de bijlage weergegeven voorstellen, aan te wijzen in de algemeen besturen van gemeenschappelijke regelingen.

 10. 5.2

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staan gemeentelijke regels over allerlei onderwerpen, zoals openbare orde en veiligheid, evenementen, parkeren en uitwegen. Het is belangrijk om de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) actueel te houden. Daarom wordt deze ieder jaar aangepast. Het uitwegenbeleid is bijvoorbeeld veranderd en ook is  recreatief gebruik van lachgas inmiddels verboden. De raad wordt gevraagd de wijzigingen in de APV vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening (bijlage 1) vast te stellen, waarin artikel 2:12 wordt gewijzigd en waarin artikel 2:48a vervalt.
 11. 6

  Fracties kunnen bij het Presidium aangeven dat zij bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld informatienota's, willen bespreken. Het Presidium bepaalt hoe en wanneer dit onderwerp wordt behandeld.

 12. 7
  OPINIENOTA"S
 13. 9
  Mededelingen
 14. 9
  Sluiting