Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De taken van de gemeenteraad zijn het bepalen van de hoofdlijnen van beleid, het vertegenwoordigen van de inwoners en het controleren van het dagelijks bestuur.


  • Bepalen hoofdlijnen beleid

De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het gemeentelijke beleid. De raad buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de gemeente of inwoners van belang zijn. Ook stelt de raad de gemeentebegroting en verordeningen (soort gemeentelijke wetten) vast.


  • Inwoners vertegenwoordigen

De raad vertegenwoordigt de inwoners. Om deze taak goed te kunnen vervullen, willen de raadsleden in contact staan met de inwoners en organisaties. Zo kunnen zij de belangen van inwoners goed afwegen bij het nemen van besluiten. Iedere partij in de raad doet dit natuurlijk vanuit haar eigen politieke visie.


  • Controleren dagelijks bestuur

De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid en haar bestuurszaken goed uitvoert.

De planning van de vergaderingen van de gemeenteraad vindt u hier: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/druten

Voordat een voorstel in de raad komt, is er al heel wat aan vooraf gegaan. Zo bereidt het college van burgemeester en wethouders een groot aantal van de voorstellen eerst voor. Daarna kunnen ze aan de orde komen tijdens het openbare ronde tafelgesprek. En pas daarna in de raadsvergadering.


De leden van het rondetafelgesprek bestaan uit raadsleden en burgerleden. Burgerleden zijn geen raadslid, maar worden door de politieke partijen afgevaardigd. De voorzitter van het ronde tafelgesprek is een raadslid.


Tijdens deze vergaderingen wisselen politieke partijen informatie uit en vormen zij zich een beeld van de voorstellen die op de agenda staan. Soms zijn ook deskundigen, inwoners en wethouders aanwezig om mee te denken. Na de bespreking van het onderwerp in het ronde tafelgesprek, wordt meestal in de eerstvolgende raadsvergadering een besluit genomen.


Wanneer?
De ronde tafelgesprekken zijn op de tweede donderdag van de maand, twee weken voor de raadsvergadering, om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar.


Inspreken
Als inwoner kan je bij het ronde tafelgesprek inspreken over het onderwerp. Over het inspreken bij het ronde tafelgesprek zijn spelregels opgesteld.

Het presidium van de gemeenteraad bestaat uit de voorzitters van de fracties en de burgemeester (voorzitter).


Het presidium heeft tot taak de agenda voor de raadsvergadering en het ronde tafelgesprek voor te bereiden en alle andere zaken die betrekking hebben op de organisatorische en procedurele aangelegenheden van de raad.

Graag uiterlijk 24 uur van te voren aanmelden via griffie@druten.nl.  Alle vergaderingen worden ook live uitgezonden.

De ronde tafelgesprekken (RTG's) en de raadsvergaderingen worden opgenomen en direct uitgezonden. Ze zijn te volgen via onderstaande link.

De ronde tafelgesprekken (RTG's) en de raadsvergaderingen zijn terug te zien via onderstaande link.

Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van het ronde tafelgesprek. Daarvoor moet je je aanmelden door te mailen naar de griffie (griffie@druten.nl) met de vermelding van je naam, telefoonnummer en agendapunt waarover je wil inspreken.

De stukken zijn per vergadering terug te vinden via de volgende link: https://druten.bestuurlijkeinformatie.nl/

Om zijn taken goed uit te voeren heeft de raad een aantal instrumenten. Naast de amendementen, moties en schriftelijke vragen (deze vindt u op de pagina 'Overzichten') heeft de raad ook nog onderstaande instrumenten.

  • Initiatiefvoorstel

Ieder raadslid kan een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit heet een initiatiefvoorstel. Bijvoorbeeld voor nieuw beleid of aanpassing van een verordening. Als een meerderheid van de raad het voorstel steunt, moet het college van B&W het uitvoeren.

  • Recht van interpellatie

Een raadslid kan in de raadsvergadering vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De raad beslist als geheel of hij deze interpellatie toestaat. Een raadslid moet een verzoek tot interpellatie uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter indienen.

  • Recht van inlichtingen

Als een raadslid achtergrondinformatie over een onderwerp wil hebben, kan hij het college schriftelijk om toelichting vragen. Het college geeft hierop antwoord in de volgende raadsvergadering.

  • Budgetrecht

De gemeenteraad gaat over het geld, het zogenoemde budgetrecht. Zo stelt de raad de gemeentebegroting en de jaarrekening vast. In de begroting staat wat de raad in Druten op diverse terreinen wil bereiken en hoeveel geld de raad daarvoor beschikbaar stelt. De uitvoering wordt gedaan door het college van B&W.

  • Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

  • Recht van onderzoek

Elk raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Het onderzoek gaat alleen door als een meerderheid van de raad er voor stemt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissie, waarvan de leden door de raad worden benoemd.

Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders, zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente.


Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.
Gemeentesecretaris Louis Litjens a.i. adviseert het college momenteel.


Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.


Klik op onderstaande link voor meer detail.

De raadsgriffie heeft drie kerntaken. Allereerst is de griffie het secretariaat van de gemeenteraad, de raadscommissies en het presidium, zowel in logistieke als adviserende zin. Ten tweede zorgt de griffie voor informatievoorziening naar de raad. Tot slot adviseert en ondersteunt de griffie de raad bij initiatieven, interpellaties en onderzoek.


Hier volgen nog meer taken die de griffie uitvoert:
Informatie regisseren, het geven van advies en bijstand aan de raad.
Toetsen voorbereiden, het bewaken en monitoren van besluitvorming.
Communicatieadvies geven ten aanzien van contacten met de bevolking, zoals hoorzittingen, werkbezoeken en dergelijke.
Middelenbeheer van raad en griffie.
Het organiseren van kaderstellende bijeenkomsten.
Procedurevraagbaak zijn voor externe organisaties en burgers.


De griffier van de raad ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.


Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie.
Dit kan via telefoonnummer 088 - 432 70 00 of per e-mail: griffie@druten.nl