Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Druten

donderdag 16 maart 2023

19:30 - 22:40
Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting

De voorlopige agenda is vastgesteld door het Presidium en aangevuld met het advies van het RTG.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter nodigt u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 16 maart 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Druten.
  De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de website. De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.

 2. 2

  U wordt gevraagd de agenda van vanavond vast te stellen.

  Besluit

  De agenda van de raadsvergadering van 16 maart 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mevrouw van Rijn geeft aan dat zij bij agendapunt 6.3 op de publieke tribune plaatsneemt en ook niet deelneemt aan de stemming.

 3. 3

  Bij hoofdelijke stemming brengt de voorstemmer als eerste zijn stem uit.

 4. 4

  U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2023 en de notulen van de openbare raadsvergadering van 16 februari 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2023 en de notulen van de openbare raadsvergadering van 16 februari 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.


  De heer Arts (Kernachtig Druten) stelt mondelinge vragen over de Brug van Delenshof.
  De heer Aslan (Welzijn Druten) stelt mondelinge vragen over de column van de heer Thoonen.

 6. 6

  Het advies van het Presidium en het RTG is om onderstaande voorstellen als hamerstuk te agenderen.

 7. 6.1

  De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Met het vaststellen van de begroting 2022, perspectiefnota 2022 en de najaarsnota 2022 heeft de raad de kaders gesteld. Een gedeelte van de in 2022 beschikbaar gestelde eenmalige budgetten lopen door in het nieuwe begrotingsjaar 2023.  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de overheveling van deze budgetten naar 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2), Fractie Dorpslijst Afferden (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. In te stemmen met de overheveling van incidentele restantbudgetten van 2022 naar 2023 conform bijlage 1.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. In te stemmen met de overheveling van incidentele restantbudgetten van 2022 naar 2023 conform bijlage 1.

  Het besluit is unaniem bij hamerslag genomen.

 8. 6.2

  Het vertrek van twee raadsleden uit de gemeenteraad maakt het noodzakelijk om andere raadsleden in de agendacommissie en het raadstrio GMR te benoemen. Een plek is al opgevuld. In het Presidium van 13 februari is gesproken over de verdere invulling.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2), Fractie Dorpslijst Afferden (1)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Tot lid van de agendacommissie Groene Metropool Regio te benoemen:
  - mevrouw L. Meeuwsen-van Rhijn (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid).
  2. In het raadstrio voor de Groene Metropool Regio te benoemen:
  - mevrouw L. Meeuwsen-van Rhijn (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid).

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Tot lid van de agendacommissie Groene Metropool Regio te benoemen:
  - mevrouw L. Meeuwsen-van Rhijn (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid).
  2. In het raadstrio voor de Groene Metropool Regio te benoemen:
  - mevrouw L. Meeuwsen-van Rhijn (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid).

  Het besluit is unaniem bij acclamatie genomen.

 9. 6.3

  Er is een verzoek ingediend bij de gemeente om aan de Oude Koningstraat 7-9 in Puiflijk twee levensloopgeschikte seniorenwoningen te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders kijkt eerst naar het verzoek en staat positief tegenover het plan. Om het plan uit te voeren, moet het bestemmingsplan aangepast worden. De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2), Fractie Dorpslijst Afferden (1)

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de twee zienswijzen zoals deze zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Oude Koningstraat naast 9, Puiflijk’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0225.BPpuioudekostr-2202 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT (dd. gegevens d.d. 17-01-2022).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de twee zienswijzen zoals deze zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Oude Koningstraat naast 9, Puiflijk’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0225.BPpuioudekostr-2203 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT (dd. gegevens d.d. 17-01-2022).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Het besluit is unaniem bij hamerslag genomen.
  Mevrouw van Rijn neemt niet deel aan dit agendapunt en onthoudt zich van stemming.

 10. 7
  DEBATSTUKKEN
 11. 7.1

  De raad heeft na een voorstel van Sociaal Maas en Waal besloten om dorpsgezichten en gebieden met cultuurhistorische waarden in de gemeente te gaan beschermen. Deze dorpsgezichten en gebieden zullen worden bepaald en worden daarna vastgelegd in een bestemmingsplan. Er is hiervoor een plan van aanpak gemaakt.  De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het plan van aanpak.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2), Fractie Dorpslijst Afferden (1)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Akkoord te gaan met het Plan van aanpak uitwerking van het initiatiefvoorstel fractie Sociaal Maas en Waal -beschermd door cultuurhistorische waarden-;
  2. Een bedrag van € 20.000 (ex. Btw) beschikbaar te stellen om het project -beschermd door cultuurhistorische waarden- te kunnen uitvoeren;
  3. Genoemd bedrag ten laste brengen van de éénmalige middelen 2023 en de begroting 2023 wijzigen conform dit besluit.

  Besluiten

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Akkoord te gaan met het Plan van aanpak uitwerking van het initiatiefvoorstel fractie Sociaal Maas en Waal -beschermd door cultuurhistorische waarden-;
  2. Een bedrag van € 20.000 (ex. Btw) beschikbaar te stellen om het project -beschermd door cultuurhistorische waarden- te kunnen uitvoeren;
  3. Genoemd bedrag ten laste brengen van de éénmalige middelen 2023 en de begroting 2023 wijzigen conform dit besluit.

  de gemeenteraad roept bij motie het college van burgemeester en wethouders op om:

  1. het monumentenbeleid en de monumentenlijst te actualiseren
  2. met een voorstel te komen om al onze monumenten monumentwaardig te houden
  3. bij de perspectiefnota met een budgetvoorstel te komen

  Het amendement van Sociaal Maas en Waal over monumentenbeleid is omgezet naar een motie. De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties Druten

  Titel
  Monumentenbeleid
 12. 7.2

  Het nieuwe college wil in deze collegeperiode graag aan de slag gaan met een Strategisch Kompas voor de gemeente. In het Strategisch Kompas wordt uitgewerkt hoe we de gemeente Druten in de toekomst voor ons zien. Dat helpt om strategisch te denken over de gemeente als geheel, haar kernen en wijken en over de regio. Ook helpt het de gemeentelijke organisatie, de politiek, inwoners en ondernemers om met voorstellen te komen die toekomstbestendig en breed gedragen zijn. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van het Strategisch Kompas. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2), Fractie Dorpslijst Afferden (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een Strategisch Kompas met de daarbij horende rol voor de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met de voorgestelde kader voor communicatie en participatie.
  3. In te stemmen met hoe de verschillende trajecten voor de gemeente Druten zich tot elkaar verhouden.

  Besluit

  1.a. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een Strategisch Kompas,
  1.b. De daarin geschetste rol van de gemeenteraad uit te breiden met een duale denktank (klankbordgroep), bestaande uit een vertegenwoordiging van het college, ambtelijke organisatie en gemeenteraad, om het traject om te komen tot een strategisch kompas vanaf de start een gezamenlijk traject te laten zijn, waarbij de inbreng van de inwoner voldoende gehoord is,
  1.c De duale denktank praat elkaar elke 4 weken bij en wisselt meningen uit over het verloop of resultaten van het proces. De rol is die van sturen op en verrijken van het proces om te komen tot een breed gedragen strategisch kompas. De denktank vervult dus geen bestuurlijke rol en neemt geen besluiten op de inhoud van het strategisch kompas.
  2. In te stemmen met de voorgestelde kader voor communicatie en participatie.
  3. In te stemmen met hoe de verschillende trajecten voor de gemeente Druten zich tot elkaar verhouden.

  Het geamendeerde besluit is unaniem genomen.
  Het amendement van Kernachtig Druten en de dorpslijsten om de gemeenteraad actief te betrekken wordt unaniem gesteund.
  De motie van Sociaal Maas en Waal over participatieve democratie wordt ingetrokken.

  Amendementen Druten

  Titel
  Gemeenteraad actief betrekken

  Moties Druten

  Titel
  Participatieve democratie
 13. 7.3

  In het coalitieakkoord “Ontwikkelen in huidig perspectief” staan de belangrijkste hoofdlijnen van beleid voor de bestuursperiode 2022-2026.  Dit is vertaald naar het collegeprogramma “Samen duurzaam vooruit”, dat in de raadsvergadering van november is gepresenteerd. De financiële uitwerking van het collegeprogramma en de planning legt het college nu aan de raad voor. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze uitwerking van het collegeprogramma.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2), Fractie Dorpslijst Afferden (1)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. In te stemmen met de voorliggende verdere uitwerking van het collegeprogramma Druten;
  2. De financiële consequenties op te nemen in de perspectiefnota 2023 en te verwerken in de jaarschijven van de begroting 2023 t/m 2026;
  3. De financiële gevolgen jaarlijks integraal af te wegen in de perspectiefnota’s.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. In te stemmen met de voorliggende verdere uitwerking van het collegeprogramma Druten;
  2. De financiële consequenties op te nemen in de perspectiefnota 2023 en te verwerken in de jaarschijven van de begroting 2023 t/m 2026;
  3. De financiële gevolgen jaarlijks integraal af te wegen in de perspectiefnota’s.

  Het besluit is unaniem.
  De motie van Welzijn Druten en Sociaal Maas en Waal over een grotere buffer wordt verworpen met 4 stemmen voor (Welzijn Druten en Sociaal Maas en Waal) en 10 stemmen tegen (overige fracties).

  Moties Druten

  Titel
  grotere buffer
 14. 8
  RAADSINFORMATIE
 15. 8.a

  Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.


  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De raad neemt de lijst ingekomen stukken ter kennisname aan.

 16. 8.b

  Via raadsinformatienota's informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers. Deze informatienota's zijn ter kennisname.


  Inhoudelijk agenderen van een informatienota kan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het Presidium. Het Presidium bepaalt vervolgens hoe en wanneer de informatienota wordt geagendeerd.

 17. 8.b.1

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 18. 8.b.2

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 19. 8.b.3

  In Druten streven we ernaar om de kennis van onze inwoners, ondernemers en partners zo goed mogelijk te benutten en de maatschappelijke opgaven samen op te lossen. Om zoveel mogelijk ruimte te geven aan initiatieven vanuit de maatschappij, komt er een voorstel voor een nieuw 'participatie en cocreatie kader'. In dit kader staan de uitgangspunten over actieve deelname van - en vergaande samenwerking met - inwoners en partners van de gemeente. In deze informatienota staat wat het college wil bereiken en hoe het proces daarvoor eruitziet.

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 20. 8.b.5

 21. 8.b.6

 22. 8.b.7

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 23. 8.b.8

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 24. 8.c
  Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
 25. 8.c.1

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 26. 8.d

  Het college kan de gemeenteraad ook mondeling informeren over de voortgang van bepaalde ontwikkelingen.

 27. 8.e

  Raadsleden kunnen een korte terugkoppeling geven over actuele ontwikkelingen in commissies en werkgroepen. Verzoeken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

 28. 9

  Door Kernachtig Druten en Dorpslijst Horssen namens de dorpslijsten is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over de kiosk op de Markt in Druten.

  Besluit

  De gemeenteraad roept het college van burgemeester en wethouders op om:

  1. De kiosk zo snel mogelijk op de markt te plaatsen,
  2. Alle verenigingen/ stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk uit te nodigen om bij toerbeurt gebruik te maken van de kiosk om hun boodschap in een korte periode uit te dragen,
  3. Na te gaan of het centrummanagement een rol zou kunnen spelen in de agendering,

  Het besluit is unaniem. Portefeuillehouder Thoonen zegt toe zijn uiterste best te doen om de kiosk in mei te plaatsen. Dit is afhankelijk van het verloop van de vergunningprocedure.

  Moties Druten

  Titel
  kiosk op de Markt in Druten
 29. 10

  De besluitenlijst van een besloten raadsvergadering wordt vastgesteld in een volgende besloten vergadering. De deuren van de raadzaal worden gesloten en de raad wordt gevraagd de notulen van de raadsvergadering van 16 februari 2023 vast te stellen. Alleen degenen die bij de besloten vergadering op 16 februari aanwezig waren mogen nu ook aanwezig zijn.

  Besluit

  De notulen van de besloten vergadering van 16 februari 2023 worden vastgesteld.

 30. 11
  Sluiting