Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Druten

donderdag 6 juli 2023

19:00 - 22:06
Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter
S.W.P.J. Sengers
Toelichting

De voorlopige agenda is vastgesteld tijdens het RTG.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter nodigt u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 6 juli 2023 om 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Druten.
  De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de website. De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.

 2. 2

  U wordt gevraagd de agenda van vanavond vast te stellen.

  Besluit

  Agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Bij hoofdelijke stemming brengt de voorstemmer als eerste zijn stem uit.

 4. 4

  U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 juni 2023 vast te stellen.

 5. 5

  Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

  Besluit

  Niet van toepassing

  Er waren geen mondelinge vragen van te voren ingediend bij de griffie.

 6. 6
  HAMERSTUKKEN
 7. 6.1

  Sinds 2019 verstrekt Druten de lening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland. De provincie heeft de lening ontwikkeld, om zoveel mogelijk inwoners van Gelderland te stimuleren energiebesparingsmaatregelen te nemen en dit eventueel te combineren met levensloopbestendige maatregelen en andere noodzakelijke werkzaamheden. Inwoners kunnen een lening aanvragen bij de gemeente Druten. De provincie heeft besloten om deze lening te verruimen en aan te passen. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen in het vervolg ook gebruik maken van de regeling. Om onze inwoners gebruik te kunnen laten maken van deze nieuwe mogelijkheden moet er een nieuwe verordening door de raad worden vastgesteld. Tevens wordt de bestaande Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:   1. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Druten (bijlage 1) vast te stellen. 
  2. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten (bijlage 2) vast te stellen. 
  3. De verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten vastgesteld op 27 juni 2019 (bijlage 3) in te trekken. 
  4. Voor de uitvoering van de verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Druten een budget van maximaal € 500.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van revolverende geldleningen. 
  5. De structurele kosten voor beheersvergoedingen en rente aan SVn in eerste instantie te dekken uit de rente inkomsten van SVn. Indien dit niet toereikend is, deze kosten te dekken uit het budget milieubeheer. 
  6. Het mandaat voor aan te trekken leningen verhogen met € 500.000 en dit te verwerken in de begroting.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:   1. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Druten (bijlage 1) vast te stellen. 
  2. De Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten (bijlage 2) vast te stellen. 
  3. De verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten vastgesteld op 27 juni 2019 (bijlage 3) in te trekken. 
  4. Voor de uitvoering van de verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s Druten een budget van maximaal € 500.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van revolverende geldleningen. 
  5. De structurele kosten voor beheersvergoedingen en rente aan SVn in eerste instantie te dekken uit de rente inkomsten van SVn. Indien dit niet toereikend is, deze kosten te dekken uit het budget milieubeheer. 
  6. Het mandaat voor aan te trekken leningen verhogen met € 500.000 en dit te verwerken in de begroting.

  Met algemene stemmen aangenomen.

 8. 6.2

  De initiatiefnemer is van plan om op de locatie Rijdt 63 en 65 te Horssen een kleinschalig woon-zorgcomplex met 17 wooneenheden voor dementerenden te ontwikkelen en één nieuwe woning. Nu zijn het twee woonpercelen met elk één burgerwoning. Rijdt 63 is eigendom van de gemeente. Achter de woning staat een achterhuis/schuur en ligt onbebouwde grond aan De Bogerd. Rijdt 65 is eigendom van initiatiefnemer. Hierop bevindt zich ook een voormalige bedrijfs/kantoorlocatie. Op het perceel van nr. 63 wordt: het woonhuis behouden, het achterhuis/schuur gesloopt, de door de sloop vrijkomende grond gebruikt voor realisatie van het woon-zorggebouw en de onbebouwde grond aan De Bogerd ontwikkeld tot een bouwkavel voor een vrijstaande woning. Op het perceel van nr. 65 worden het woonhuis en de voormalige kantoorlocatie gebruikt voor realisatie van het woon-zorggebouw. Initiatiefnemer heeft op basis van principemedewerking een bestemmingsplan laten opstellen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is in het elektronische Gemeenteblad en de Maas & Waler van 5 april 2023 gepubliceerd. Op het plan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Horssen, Rijdt 63-65’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit m.e.r. uit te


  voeren.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Horssen, Rijdt 63-65’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit m.e.r. uit te


  voeren.

 9. 6.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. De middels amendement vastgestelde verordening ‘Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten’, van 15 juni 2023, in te trekken. 
  2. De nieuwe Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten vast te stellen.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. De middels amendement vastgestelde verordening ‘Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten’, van 15 juni 2023, in te trekken. 
  2. De nieuwe Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten vast te stellen.

 10. 6.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Besluit

  Met algemene stemmen aangenomen.

 11. 6.5

  In lijn met het Klimaatverdrag van Parijs moet Nederland in 2050 fossielvrij zijn. Dat betekent dat we geen aardgas meer gebruiken om onze woningen te verwarmen. Gemeenten zijn volgens het Nationale Klimaatakkoord de regisseurs van deze warmtetransitie. Zij moeten samen met lokale stakeholders, zoals woningcorporatie en netbeheerder, elke 5 jaar een Transitievisie warmte (TVW) opstellen. In die TVW staat
  beschreven welke alternatieven er zijn voor aardgas in de verschillende wijken van Druten. In januari 2021 is de TVW door de gemeenteraad vastgesteld. In aanvulling op het TVW is het duurzame warmte-plan opgesteld, waarin 8 concrete actielijnen zijn uitgewerkt die beschrijven hoe we als gemeente invulling geven aan de warmtetransitie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Het Duurzame Warmte-plan voor Druten vast te stellen; 
  2. Een verdere uitwerking op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Lokale Energie Strategie die dit jaar opgesteld wordt.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Het Duurzame Warmte-plan voor Druten vast te stellen; 
  2. Een verdere uitwerking op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Lokale Energie Strategie die dit jaar opgesteld wordt.

 12. 7
  DEBATSTUKKEN
 13. 7.1

  Met de jaarstukken over 2022 legt het college eindverantwoording af aan de gemeenteraad over het (uit)gevoerde beleid en beheer met de daarbij behorende financiële gegevens over dat jaar. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht het daarin vastgelegde beleid uit te voeren. Naast de perspectiefnota en najaarsnota is de raad via tussentijdse rapportages en informatienota’s in het verdere verloop van 2022 geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen van de begroting 2022 en de verwachte ontwikkelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De jaarstukken 2022, met daarbinnen de onderdelen het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022, vast te stellen.
  Met betrekking tot de jaarstukken:
   kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2022;
   kennis te nemen en in te stemmen met gemelde afwijkingen t.o.v. de begroting 2022 na wijzigingen
   in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de rekening 2022 vóór resultaatbestemming ad € 2.796.438;
   in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de rekening 2022 na resultaatbestemming ad € 3.317.651;
   in te stemmen om het positief saldo ad € 3.317.651 toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens in 2023 in te brengen in de perspectiefnota van 2023.
  Met betrekking tot de grondexploitaties (MPG):
   De verliesvoorziening Westerhout Zuid met € 22.819 te verlagen en dit voordeel in de exploitatie van 2022 vrij te laten vallen;
   De verliesvoorziening Tabaksveld met € 715 te verhogen en dit nadeel ten lasten van de exploitatie 2022 te brengen;
   De verliesvoorziening Deest Zuid met € 9.001 te verlagen en dit voordeel in de exploitatie van 2022 vrij te laten vallen;
   De verliesvoorziening Pas Afferden met € 9.872 te verlagen en dit voordeel in de exploitatie 2022 vrij te laten vallen;
  Omdat bovenstaande reeds als zodanig in de jaarrekening is verwerkt, heeft dit geen invloed op het resultaat.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De jaarstukken 2022, met daarbinnen de onderdelen het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022, vast te stellen.
  Met betrekking tot de jaarstukken:
   kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2022;
   kennis te nemen en in te stemmen met gemelde afwijkingen t.o.v. de begroting 2022 na wijzigingen
   in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de rekening 2022 vóór resultaatbestemming ad € 2.796.438;
   in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de rekening 2022 na resultaatbestemming ad € 3.317.651;
   in te stemmen om het positief saldo ad € 3.317.651 toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens in 2023 in te brengen in de perspectiefnota van 2023.
  Met betrekking tot de grondexploitaties (MPG):
   De verliesvoorziening Westerhout Zuid met € 22.819 te verlagen en dit voordeel in de exploitatie van 2022 vrij te laten vallen;
   De verliesvoorziening Tabaksveld met € 715 te verhogen en dit nadeel ten lasten van de exploitatie 2022 te brengen;
   De verliesvoorziening Deest Zuid met € 9.001 te verlagen en dit voordeel in de exploitatie van 2022 vrij te laten vallen;
   De verliesvoorziening Pas Afferden met € 9.872 te verlagen en dit voordeel in de exploitatie 2022 vrij te laten vallen;
  Omdat bovenstaande reeds als zodanig in de jaarrekening is verwerkt, heeft dit geen invloed op het resultaat.

 14. 7.2

  De perspectiefnota is bedoeld om aan het begin van het proces van de samenstelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het college van B&W vraagt de raad op 6 juli 2023 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (6), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2023.
  2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2022 ad € 3.317.651 als dekkingsmiddel in deze perspectiefnota 2023.
  3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.29) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 862.489. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2023 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 1.104.902 (zie blz.31). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2023 uit op -/- € 242 .413 (eenmalig € 862.489, structureel -/- € 1.104.902).
  4. De financiële consequenties doorrekenen in de begroting 2023 en conceptbegroting 2024-2027 inclusief de mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina’s 24 en 28 t/m 31. Daartoe wordt de 3e begrotingswijziging 2023 vastgesteld.
  5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2024 voor nieuw beleid opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2024.
  6. Verwerken c.q. instemmen met de hieronder genoemde kredieten:
  a. Verwerkenvan het beschikbaar gesteld krediet ter hoogte van € 40.000 voor het vervangen van de brug Van Delenshof.
  b. Verwerken van het ophogen van het bestaande krediet met € 13.000 voor het project Rondweg Deest.
  c. Verwerken van het voorbereidingskrediet ter hoogte van € 50.000 om het nieuwbouwscenario voor ’t Klosterhufke in Deest uit te werken.
  d. Instemmen met een aanvullend krediet van € 145.000 voor het vervangen van een deel van de Altforstestraat.
  e. Instemmen met het ophogen van het bestaande krediet voor de restauratie van de Oude Toren met € 177.868.
  f. Instemmen met een krediet ter hoogte van € 55.500 voor de aanleg van diverse voorzieningen rondom terrein de molen De Drie Waaien.
  7. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.
  8. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de formatie waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2023.
  2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2022 ad € 3.317.651 als dekkingsmiddel in deze perspectiefnota 2023.
  3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.29) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 862.489. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2023 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 1.104.902 (zie blz.31). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2023 uit op -/- € 242 .413 (eenmalig € 862.489, structureel -/- € 1.104.902).
  4. De financiële consequenties doorrekenen in de begroting 2023 en conceptbegroting 2024-2027 inclusief de mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina’s 24 en 28 t/m 31. Daartoe wordt de 3e begrotingswijziging 2023 vastgesteld.
  5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2024 voor nieuw beleid opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2024.
  6. Verwerken c.q. instemmen met de hieronder genoemde kredieten:
  a. Verwerkenvan het beschikbaar gesteld krediet ter hoogte van € 40.000 voor het vervangen van de brug Van Delenshof.
  b. Verwerken van het ophogen van het bestaande krediet met € 13.000 voor het project Rondweg Deest.
  c. Verwerken van het voorbereidingskrediet ter hoogte van € 50.000 om het nieuwbouwscenario voor ’t Klosterhufke in Deest uit te werken.
  d. Instemmen met een aanvullend krediet van € 145.000 voor het vervangen van een deel van de Altforstestraat.
  e. Instemmen met het ophogen van het bestaande krediet voor de restauratie van de Oude Toren met € 177.868.
  f. Instemmen met een krediet ter hoogte van € 55.500 voor de aanleg van diverse voorzieningen rondom terrein de molen De Drie Waaien.
  7. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.
  8. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de formatie waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.

  Met algemene stemmen aangenomen. Tevens is motie " Evaluatie kostenverdeelsleutel WDW"  met algemene stemmen aangenomen.

  Moties Druten

  Titel
  Evaluatie kostenverdeelsleutel WDW
 15. 7.3

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De zienswijze vast te stellen en aan te bieden van het bestuur van de WDW.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Een gewijzigde zienswijze vast te stellen en aan te bieden aan het bestuur van de WDW.

  Het college heeft het amendement ontraden.
  De raad heeft het ingediende amendement met algemene stemmen aangenomen.
  Dit heeft tot gevolg dat de door het college voorgestelde zienswijze conform het amendement is aangepast.

  Amendementen Druten

  Titel
  Zienswijze
 16. 8
  RAADSINFORMATIE
 17. 8.a

  Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.


  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 18. 8.b

  Via raadsinformatienota's informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers. Deze informatienota's zijn ter kennisname.


  Inhoudelijk agenderen van een informatienota kan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het Presidium. Het Presidium bepaalt vervolgens hoe en wanneer de informatienota wordt geagendeerd.

 19. 8.b.1

 20. 8.b.2

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 21. 8.b.3

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 22. 8.b.4

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 23. 8.b.5

 24. 8.b.6

  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten (hierna: de Wijzigingswet) in werking getreden. De Wijzigingswet is erop gericht om de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Over de verschillende keuzemogelijkheden en verplichte onderdelen en is een gespreksnotitie opgesteld (bijlage 1).
  In het Rijk van Nijmegen is de implementatie van deze wet gezamenlijk opgepakt. Op 27 maart 2023 heeft er een regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar met raadsleden en vertegenwoordigers van de colleges varianten zijn besproken. Dit heeft geresulteerd in een uitgangspuntennotitie (bijlage 2) die al kort tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 17 april 2023 in het kader van de begrotingen en jaarrekeningen van diverse gemeenschappelijke regelingen is gedeeld en toegelicht. De Uitgangspuntennotitie is bedoeld als basis voor het opstellen van de nieuwe ontwerp-regelingen en de besluitvorming door colleges en raden hierover.
  De voor dit proces verantwoordelijke ambtelijke stuurgroep heeft de besturen van de betreffende GR-en schriftelijk verzocht om – met inachtname van de uitgangspuntennotitie – een ontwerp voor wijziging van de GR op te stellen (zie bijlage 3)

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 25. 8.c
  Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
 26. 8.c.1

 27. 8.c.2

 28. 8.c.3

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 29. 8.d

  Het college kan de gemeenteraad ook mondeling informeren over de voortgang van bepaalde ontwikkelingen.

 30. 8.e

  Raadsleden kunnen een korte terugkoppeling geven over actuele ontwikkelingen in commissies en werkgroepen. Verzoeken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

 31. 9

  De betreffende motie volgt.

  Moties Druten

  Titel
  Geen eindtoets basisonderwijs tijdens carnaval
 32. 10

  Thye van Dinteren (fractie Dorpslijst Afferden) heeft per 6 juli 2023 ontslag genomen als raadslid. De raad neemt vanavond afscheid van hem.

 33. 11

  Met het afscheid van de heer Van Dinteren ontstaat een vacature in de raad. Deze wordt namens Dorpslijst Afferden ingevuld door mevrouw Kuipers.
  De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van mevrouw Kuipers onderzocht en doet in de openbare raadsvergadering verslag van haar bevindingen. De raad beslist vervolgens over de toelating. Daarna is de beëdiging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (1), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (2), Fractie Kernachtig Druten (6), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Te benoemen in de commissie onderzoek geloofsbrieven:
  - De heer Enkür;
  - De heer Mooren;
  - De heer Worm.
  2. De volgende benoemde toe te laten tot de Gemeenteraad met ingang van 6 juli 2023:
  - Mevrouw F.J.H.M. (Femke) Kuipers, wonende te Afferden, namens Dorpslijst Afferden.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. Te benoemen in de commissie onderzoek geloofsbrieven:
  - De heer Enkür;
  - De heer Mooren;
  - De heer Worm.
  2. De volgende benoemde toe te laten tot de Gemeenteraad met ingang van 6 juli 2023:
  - Mevrouw F.J.H.M. (Femke) Kuipers, wonende te Afferden, namens Dorpslijst Afferden.

 34. 12
  Sluiting