Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Druten

donderdag 10 november 2022

16:30 - 22:00
Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting

De voorlopige agenda is vastgesteld door het Presidium. Tijdens de RTG worden de agendapunten voorbereid.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter nodigt u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 10 november 2022 om 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Druten.
  De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de website. De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.

 2. 1.a
  Benoeming burgerlid
 3. 2

  U wordt gevraagd de agenda van vanavond vast te stellen.

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  Agendapunt 1a benoeming en beëdiging burgerlid komt na de behandeling van agendapunt 7a (wordt 7a1)

 4. 3

  Bij hoofdelijke stemming brengt de voorstemmer als eerste zijn stem uit.

 5. 4

  U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 en 13 oktober 2022 vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 en 13 oktober worden ongewijzigd vastgesteld.

 6. 5

  Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

 7. 6
  HAMERSTUKKEN
 8. 7
  DEBATSTUKKEN
 9. 7.a

  De Werkorganisatie Druten Wijchen, in het kort de WDW, is zich sinds de start in mei 2018 aan het doorontwikkelen. Sommige dingen blijken net anders te zijn dan destijds is aangenomen. Met de coronapandemie brak ook een lastige periode aan. Er zijn knelpunten naar voren gekomen op het gebied van de formatie, ontwikkeling van de organisatie en IT en informatievoorziening, Deze knelpunten worden aangepakt met het integrale WDW-plan, waarvoor investeringen nodig zijn. De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven op het integrale WDW-plan en op de begrotingswijziging van de WDW.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (3), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2)
  tegen
  Fractie Welzijn Druten (1)

  Voorgesteld besluit

  Gemeenteraad besluit:
  De bijgevoegde zienswijze op het integrale WDW-plan en op de begrotingswijziging van de WDW vast te stellen, waarmee de gemeenteraad:

  1. Instemt met de financiële uitzetting van de WDW-begroting, zoals opgenomen in het integrale WDW-plan en de WDW-begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen.
  2. Het WDW-bestuur verzoekt de informatieavonden interactiever en meer informerend vorm te geven, door:
   1. Meer ruimte te bieden voor vragen vanuit de gemeenteraad en meer discussie gedurende de informatieavonden mogelijk te maken.
   2. De informatieavonden uit te breiden met meer informatie over belangrijke thema’s die binnen de WDW spelen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. aan de zienswijze aan het bestuur van de WDW onder punt B. 'Opleidingsplan en budget' toe te voegen:
   "roept het college op om in het bestuur van de WDW te bewerkstelligen dat het opleidingsbudget van thans € 300.000,- gefaseerd wordt verhoogd met € 100.000,- in 2023; met € 200.000,- in 2024 en met € 300.000,- in 2025."
  2. De aangepaste zienswijze op het integrale WDW-plan en op de begrotingswijziging van de WDW vast te stellen, waarmee de gemeenteraad:
   2.1. in aanmerking nemende beslispunt 1 instemt met de financiële uitzetting van de WDW-begroting, zoals opgenomen in het integrale WDW-plan en de WDW-begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen,
   2.2. Het WDW-bestuur verzoekt de informatieavonden interactiever en meer informerend vorm te geven, door:
   a. Meer ruimte te bieden voor vragen vanuit de gemeenteraad en meer discussie gedurende de informatieavonden mogelijk te maken.
   b. De informatieavonden uit te breiden met meer informatie over belangrijke thema’s die binnen de WDW spelen.

  Amendementen Druten

  Titel
  089862 Opleidingsbudget WDW

  Moties Druten

  Titel
  089862 Steun voor doorontwikkeling WDW
 10. 7.a.1

  Door Welzijn Druten is de heer Schaminee voorgedragen als burgerlid. Na benoeming vindt de beëdiging plaats.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (3), Fractie Kernachtig Druten (5), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (1)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. Tot burgerlid te benoemen met ingang van 10 november 2022:
  • De heer F.J.A. Schaminee, namens Welzijn Druten.

  Besluit

  de gemeenteraad besluit:

  1. Tot burgerlid te benoemen met ingang van 10 november 2022:
  • De heer F.J.A. Schaminee, namens Welzijn Druten.

  Het besluit is unaniem bij acclamatie genomen.

 11. 7.b

  De begroting 2023 is het document waarin de gemeentelijke uitgaven en inkomsten voor 2023 bij elkaar worden gebracht. De gemeenteraad heeft het budgetrecht. De raad wordt dan ook gevraagd de begroting vast te stellen. Hiermee geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken beleidsdoelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (3), Fractie Kernachtig Druten (6), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. De programmabegroting 2023 vast te stellen, met inbegrip van de jaarschijven 2023-2026 van het bestedingsplan, en de meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. De financiële effecten van het bestedingsplan 2023-2026 te verwerken in de begroting 2023 en verder;
  3. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders ter hoogte van € 500.000 ten behoeve van strategische aankopen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Om een bedrag van 400.000 euro uit de algemene reserves beschikbaar te stellen als bijdrage (bijvoorbeeld als subsidie of eenmalige investeringsbijdrage ‘om niet’) aan SCP voor de herbouw van het clubgebouw;
  2. € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van armoedebeleid;
  3. Binnen het armoedebeleid spelregels op te stellen voor het steun-fonds voor inwoners;
  4. Vanuit dit bedrag ook tegemoet te komen aan het verzoek van de Voedselwinkel ad €4.500, nog te ontvangen in 2022;
  5. Om in 2023 een bedrag van 10.000 euro voor de Jeugdraad op te nemen bij het bestedings- en investeringsplan;
  6. Het OZB-tarief voor woningen in 2023 alleen te verhogen met 4,9% inflatiecorrectie, en de voorgestelde extra verhoging ad 6,6% (i.v.m. de groei naar het regionaal gemiddelde) voor 2023 niet door te voeren;
  7. De programmabegroting 2023 gewijzigd vast te stellen, met inbegrip van de jaarschijven 2023-2026 van het aangepaste bestedingsplan, en de meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
  8. De financiële effecten van het bestedingsplan 2023-2026 te verwerken in de begroting 2023 en verder;
  9. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders ter hoogte van € 500.000 ten behoeve van strategische aankopen.

  Amendementen Druten

  Titel
  091803 Amendement 2 Armoede in Druten
  091803 Amendement 3 Jeugdraad
  091803 Amendement 4 Vaststelling OZB-tarief woningen
  091803 Amendement 1 Clubgebouw SCP

  Moties Druten

  Titel
  091803 Motie 1 Oplossing voor SCP
 12. 7.b.1

  Na de 1e termijn van de behandeling van de programmabegroting volgt een schorsing, naar verwachting is deze van 18.30-19.30. Daarna volgt de reactie van het college en de behandeling in 2e termijn.

 13. 7.c

  Inwoners en bedrijven betalen belasting aan de gemeente voor het uitvoeren van bepaalde overheidstaken. Die belasting noemen we ook wel leges en is geregeld in de legesverordening. Er komt een nieuwe legesverordening voor Druten. Met de Omgevingswet in het vooruitzicht heeft de raad daarbij een aantal nieuwe keuzes te maken. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een aantal keuzes in de aanloop naar het behandelen van de legesverordening zelf in december.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie Dorpslijst Afferden (2), Fractie Dorpslijst Horssen (2), Fractie Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid (3), Fractie Kernachtig Druten (6), Fractie Sociaal Maas en Waal (2), Fractie Welzijn Druten (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit in verband met de beoogde invoering van de Omgevingswet (OW) en de wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) de volgende keuzes te maken;
  1. In te stemmen met het zoveel mogelijk aansluiten bij het VNG model van de legesverordening 2023;
  2. In te stemmen met de keuze om een percentage te heffen voor de Bouwkundige toets en de Ruimtelijke toets en geen vast bedragen te hanteren;
  3. In te stemmen met de keuze om het tarief van het Omgevingsoverleg voor 100% te compenseren, als binnen 6 maanden conform de uitkomsten van het Omgevingsoverleg een aanvraag wordt ingediend;
  4. In te stemmen met differentiatie in tarieven voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA);
  5. In te stemmen met het harmoniseren van tarieven voor Druten en Wijchen voor Omgevingsplannen;
  6. In te stemmen met het heffen van leges voor milieubelastende activiteiten.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit in verband met de beoogde invoering van de Omgevingswet (OW) en de wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) de volgende keuzes te maken;
  1. In te stemmen met het zoveel mogelijk aansluiten bij het VNG model van de legesverordening 2023;
  2. In te stemmen met de keuze om een percentage te heffen voor de Bouwkundige toets en de Ruimtelijke toets en geen vast bedragen te hanteren;
  3. In te stemmen met de keuze om het tarief van het Omgevingsoverleg voor 100% te compenseren, als binnen 6 maanden conform de uitkomsten van het Omgevingsoverleg een aanvraag wordt ingediend;
  4. In te stemmen met differentiatie in tarieven voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA);
  5. In te stemmen met het harmoniseren van tarieven voor Druten en Wijchen voor Omgevingsplannen;
  6. In te stemmen met het heffen van leges voor milieubelastende activiteiten.

  Het besluit is unaniem.

 14. 8
  RAADSINFORMATIE
 15. 8.a

  Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.


  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 16. 8.b

  Via raadsinformatienota's informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers. Deze informatienota's zijn ter kennisname.


  Inhoudelijk agenderen van een informatienota kan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het Presidium. Het Presidium bepaalt vervolgens hoe en wanneer de informatienota wordt geagendeerd.

 17. 8.b.1

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 18. 8.b.2

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 19. 8.b.3

 20. 8.b.4

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 21. 8.b.5

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

  Besluit

  De gemeenteraad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 22. 8.c
  Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
 23. 8.c.1

 24. 8.d

  Het college kan de gemeenteraad ook mondeling informeren over de voortgang van bepaalde ontwikkelingen.

 25. 8.e

  Raadsleden kunnen een korte terugkoppeling geven over actuele ontwikkelingen in commissies en werkgroepen. Verzoeken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

 26. 9
  Sluiting