Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Druten

maandag 4 april 2022

17:30 - 19:00
Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Besluit

  De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4
  Terugblik vergaderingen en bijeenkomsten
 5. 5
  Agenda's RTG d.d. 14 april 2022
 6. 5.1

  De voetbalaccommodatie op sportpark De Gelenberg in Druten is sinds de privatisering in 2007 in eigendom van de stichting voetbalsport Druten. De accommodatie bestaat uit 3 wedstrijdvelden (waarvan 1 kunstgras) en 1 trainingsveld ter grootte van ca. 0,75 wedstrijdveld (kunstgras).
  Voetbalvereniging DIO’30 geeft aan over onvoldoende voetbalvelden te beschikken. Extra capaciteit kan worden gerealiseerd door de ombouw van één van beide natuurgrasvelden tot kunstgras. De stichting en DIO’30 vragen de gemeente om hierin een bijdrage te doen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Een bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen voor een gemeentelijke subsidie aan de Stichting Voetbalsport Druten /DIO'30 als bijdrage in de ombouw van een natuurgrasveld tot kunstgrasveld;
  2. Genoemd bedrag ten laste te brengen van de éénmalige middelen 2022 en de financiële consequenties te verwerken in de Perspectiefnota 2022.

 7. 5.2

  Betreft aanvragen middelen voor het vervangen en inspecteren van kunstwerken

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het vervangen van de brug in de Van Delenshof.
  2. Er mee in te stemmen om hiervoor in 2022 een éénmalig budget van € 15.000,- beschikbaar te stellen t.l.v. de bestemmingsreserve onderhoud wegen.
  3. Instemmen met het vervangen van twee brugdekken in de Kraaienpoel.
  4. Er mee in te stemmen om hiervoor een krediet van € 178.500
   beschikbaar te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 3.570 ingaande 2023 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve onderhoud wegen.
  5. Te besluiten alle kunstwerken in 2022 te laten inspecteren en de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor een éénmalig budget van € 10.000 beschikbaar te stellen en eveneens ten laste te brengen van de bestemmingsreserve onderhoud wegen.
  6. De voornoemde begrotingsmutaties te verwerken in de perspectiefnota 2022.
 8. 5.3

  In het IBOR plan van Druten is opgenomen dat de asfaltwegen worden onderhouden op niveau basis. De Altforstsestraat is onder dit niveau gezakt. Er zitten dusdanige gaten in de straat dat deze onveilig is. Met kleine maatregelen is deze straat niet veilig meer te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het vervangen van een deel van de Altforstsestraat.
  2. In te stemmen met het voorstel om een krediet van € 145.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de vervanging Altfortsestraat. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, ad € 8.338 (gedekt door de bestemmingsreserve wegen) ingaande 2023 betrekken bij de perspectiefnota 2022.
 9. 5.4

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de informatienota over het Project De Gelenberg.

 10. 5.5

 11. 5.7

 12. 5.8

 13. 5.9

 14. 5.12

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota ter kennisname aan.

 15. 5.13

 16. 5.14

  Voorgesteld besluit

  kennis te nemen van de informatienota

 17. 5.15

  Toelichting tijdens presidium.

 18. 6

  - er volgt nog een voorstel benoeming leden rekenkamercommissie.

 19. 6.1

  Gaat om de benoemingen die in april zouden kunnen.
  - Vice voorzitter raad
  - Twee leden agendacommissie GMR
  - Een lid agendacommissie MGR
  - Benoeming raadsduo's
  - Burgerleden voor zover al mogelijk
  - Voorzitter(s) RTG
  - Werkgeverscommissie griffie

 20. 7

 21. 8

 22. 9
  Rondvraag
 23. 10
  Sluiting